INFORMACJE

LISTA POMOCNICZA

Tutaj znajdziesz wiele przydatnych wskazówek w celu precyzyjnego sformułowania zapytania odnośnie tłumaczeń. Ułatwi ona sporządzenie najbardziej korzystnej oferty. Prosimy zatem o uwzględnienie poniższych informacji w zapytaniu:

Tłumaczenia pisemne

Cel i forma tłumaczenia (np. publikacja w formie druków, teksty praw-nicze, tłumaczenie uwierzytelnione dla urzędów itp.)

Odbiorca/grupa odniesienia

Kombinacja językowa

Terminologia. Czy dostępne są glosariusze, które obowiązują w zakre-sie tekstów fachowych? Czy istnieją wcześniejsze tłumaczenia lub inny materiał informacyjny (pliki, broszury, katalogi itp. w języku docelo-wym)? Czy istnieje własna „pamięć”. Jeśli tak, należy ją koniecznie do-starczyć wraz tekstem wyjściowym?

Czy klient życzy sobie sporządzenie tłumaczenia przy użyciu CAT (np. Trados) wraz z dostarczeniem plików TM? Tu należy pamiętać o ewen-tualnej specjalnej ofercie względem powtórzeń! Tu konieczny jest plik tekstowy, a nie PDF!

Należy pamiętać o tym, że dostarczenie tekstu w formie pliku teksto-wego ułatwia niezmiernie pracę tłumacza, a przede wszystkim sporzą-dzenie konkretnej oferty cenowej.

Usługi dodatkowe

– Korekta składu drukarskiego

Uwierzytelnienie

Ważne!

Zlecenie tłumaczenia odbywa się drogą pisemną (e-mail lub faks). Zlecenia drogą ustną są także wiążące.

Tłumaczenia ustne

Precyzyjne określenie celu tłumaczenia

Kombinacja językowa (dwu- lub wielojęzyczna usługa, np. na stoisku targowym)

Informacje odnoście uczestników spotkania: ilość, pozycja, hierarchia i funkcja, a także osoba odpowiedzialna ze strony zleceniodawcy.

Miejsce spotkania oraz przypuszczalna czas trwania.

Techniczne możliwości

Ustalenie honorarium tłumacza – jednostką rozliczeniową jest godzina lub stawka dzienna. W niektórych wypadkach wymagane są opłaty dodatkowe (np. przygotowanie tekstu przemówienia, aktu notarial-nego, dokumentów uwierzytelnionych oraz dojazd lub diety)

Udostępnienie odpowiednich materiałów w celu przygotowania się tłumacza – wymagane min. 3 dni przed ustalonym dniem zlecenia. Od-powiednimi materiałami oprócz tekstów odczytywanych są: pliki, pre-zentacje, strony internetowe itp.

JESTEŚMY TUTAJ